Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
PROF.DR HAB.INŻ.ARCH. ADAM-MARIA SZYMSKI
obrazek
Ur.18 grudnia 1944r. w Myślenicach k. Krakowa w rodzinie inteligenckiej. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w latach 1962-1968.Od 1964r. stypendysta naukowy ówczesnego Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W latach 1956-1963 działa aktywnie w reaktywowanym (w 1956 roku) Związku Harcerstwa Polskiego, a od 1964 w ZSP i OZS ZMS (do czasu tzw. „wydarzeń marcowych” w 1968r.) W okresie studiów prowadził czynnie działalność naukową i społeczno-polityczną (współorganizator studenckiej kolumny „Wykusz” w mieś.”Architektura”, jeden z głównych animatorów ogólnopolskiego studenckiego ruchu naukowego -KSA, członek redakcji Studenckiej Agencji Radiowej –SAR ,twórca szeregu słuchowisk ,w tym m.in. cyklu audycji poświęconych powstaniu legionów J.Piłsudskiego , emitowanych w regionalnej sieci radiowej, laureat ogólnopolskiego konkursu na słuchowisko radiowe, autor artykułów popularnonaukowych w prasie regionalnej także opowiadań i felietonów w mieś.”Student” i tyg. „Politechnik”. W 1967 r zdobył tytuł najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej i zajął 2 miejsce w regionalnym konkursie na najlepszego studenta szkół wyższych Trójmiasta (za - przyszłym światowej sławy wirtuozem skrzypiec - Konstantym Kulką, wówczas studentem WSMuz.) Studia wyższe ukończył na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej w 1968r uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. W tzw. wydarzeniach marcowych 1968 roku aktywnie uczestniczy w organizacji „wiecu solidarności studentów gdańskich uczelni wyższych ze studentami warszawskimi” i w organizacji „strajku okupacyjnego” na Pol. Gdańskiej. Skutkiem tej jego działalności staje się zakaz zatrudnienia go na macierzystej uczelni a po manifestacjach studenckich w dniu 1 maja 1968 roku – przez dwa tygodnie przebywa w areszcie śledczym w budynku SB na ul. Okopowej w Gdańsku.Przez ponad pół roku pozostaje bez pracy. W 1969 roku podejmuje na podstawie skierowania pracę w gdyńskim Oddziale Biura Projektowego COPB Bud. Okrętowego a następnie w Gdańskim Przedsiębiorstwie Budowlanym -GPB. Równocześnie podejmuje stałą współpracę z regionalnymi gazetami :”Głos Wybrzeża” , „Dziennik Bałtycki” i „Nowa Wieś” gdzie także publikuje swoje rysunki satyryczne. W konkursie na nową winietę tygodnika „Morze” zdobywa I nagrodę. Projektuje okładki do mieś.”Litery”.W 1971 roku otwiera na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej przewód doktorski pod kierunkiem prof. dr.hab.inż.arch.Bohdana Lisowskiego. Od września 1972 roku mieszka już na stałe w Szczecinie. Pracuje w PP PKZ początkowo, jako inżynier budowy a następnie, jako projektant w zespole kierowanym przez mgr inż. arch. Stanisława Latoura oraz w BPB BO „Miastoprojekt”. Od października 1972 jest zatrudniony, jako st. asystent na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. 2 W 1975 roku uzyskuje stopień naukowy doktora nauk technicznych, a w roku 1979 i (powtórnie) w 1992 stopień naukowy doktora habilitowanego. Na podstawie uchwały CKK ds. tytułów i stopni naukowych z dnia 16 maja 2003 roku, zatwierdzającej jednogłośnie wniosek Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej , postanowieniem z dnia 30 czerwca 2003 roku Prezydent RP nadał dr hab.inż.arch. Adamowi-Marii SZYMSKIEMU tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Od 1993r jest zatrudniony w Politechnice Szczecińskiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego,gdzie kieruje utworzonym i zorganizowanym przez siebie Zakładem Teorii i Metodologii Projektowania w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej przekształconym 1 marca 2004 roku w samodzielną Katedrę Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej . W 2007 roku mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Równolegle z pracą naukowo-dydaktyczną prowadzi czynną działalność twórczą w zakresie projektowania architektury monumentalnej i użyteczności publicznej. W latach 1979-81 pełni m.in. funkcję głównego architekta Kurii Biskupiej w Szczecinie ,a w latach 1982-86 prowadzi autorską pracownię projektową w PP „Iglopol”-o.Szczecin, W latach 1989-2001 kierował własnym biurem autorskim „AB” Sp.z.oo. W latach 1980-81 jest też stałym felietonistą politycznym (pod pseudonimem ADAM MYŚLENIEC, Andrzej Grot ) tygodnika NSZZ „Solidarność” - „JEDNOSĆ”, a w latach 1989-90 jest współtwórcą i stałym felietonistą tygodnika „Solidarność Szczecińska” –d.”Jedność”. W latach 1987-89 prowadzi stałą kolumnę autorską pt. „Okiem architekta” w popularnej regionalnej popołudniówce :”Kurier Szczeciński”. Do roku 2019 opublikował ponad 130 prac naukowych, w tym jedenaście monografii o istotnym znaczeniu dla rozwoju TEORII I HISTORII ARCHITEKTURY. Za osiągnięcia w działalności dydaktycznej nagrodzony w 1995r medalem „Edukacji Narodowej” ,oraz : medalem dla zasłużonego dla rozwoju Politechniki Szczecińskiej (1997r) i medalem „zasłużony dla rozwoju Akademii Rolniczej w Szczecinie” (2004r) . Uhonorowany w 1998 roku złotą odznaką „Gryfa Pomorskiego” za zasługi dla rozwoju Województwa Szczecińskiego. W 2017 roku uhonorowany medalem „za szczególne zasługi dla uczelni” przez Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT).W 2018 roku za uznanie jego aktywnego udziału w tzw, „wydarzeniach marcowych 1968 roku na Politechnice Gdańskiej otrzymał z rąk kapituły PG medal „niepokorni” za „godną postawę, wspieranie i działanie na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności”. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany za promotorstwo prac dyplomowych w regionalnych i lokalnych konkursach na najlepsze prace dyplomowe ,w tym czterokrotnie w latach 2007.2008 i 2009 i 2019 nagrodą główną Prezydenta Miasta Szczecina za najlepsze prace dyplomowe w zakresie: „Architektury” i „Architektury Krajobrazu” oraz nagrodą główną Marszałka Woj. Zachodniopomorskiego (2019r). Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym (2002r) i Złotym Krzyżem Zasługi (2008r) . Czterokrotnie nagradzany za działalność naukową nagrodą III stopnia Ministra Nauki i Szk.Wyższego. Nagroda Indywidualna II stopnia (1999r.) i zespołowa I stopnia (2002r.) Rektora Pol.Szcz. za „twórcze osiągnięcia naukowe”, wyróżnienie indywidualne za pracę dyplomową (2001) oraz wyróżnienie zespołowe Ministra Infrastruktury za publikację naukową (2003r.), nagroda indywidualna II stopnia Rektora Pol.Szcz. za rozwój kadry naukowej (2004r).wyróżnienie zespołowe Ministra Infrastruktury za publikację naukową (2005, 2007 r.) i indywidualne za redakcję naukową publikacji książkowej (2005,2007 r).W roku 2009 odznaczony „Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”. Odznaczony przez Prezydenta RP 31 sierpnia 2012 roku „Medalem Złotym za Długoletnią Służbę” i Nagrodą Rektora ZUT za „całokształt osiągnięć dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych” - w 2013 roku. Jest członkiem Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (SARP) i Zachodniopomorskiej Izby Zawodowej Architektów .W latach 1968-71 kierował Kołem Młodych Architektów przy Oddziale Wybrzeża SARP w Gdańsku. W latach 2003-2005 członek Miejskiej Komisji Urbanistyki i Architektury w Szczecinie i (w latach 2003 -2009 ) przewodniczący gminnej KUiA w Mielnie. 3 „Za pełne oddanie sprawom zawodu ,życzliwość ,wiedze i doświadczenie” decyzją Kapituły Złotej Odznaki Izby Architektów RP odznaczony „Honorową Odznaką Izby Architektów RP – II stopnia” w 2015 roku. W latach 1988 - 1991 członek Rady Programowej „Ogólnopolskiego Konwersatorium Polskiej Architektury Współczesnej „ przy KUiA oddziału krakowskiego PAN. W latach 1990-93 członek Rady Programowej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i współorganizator Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie. W latach 1997- 1999 członek Kolegium Sędziów Konkursowych Szczecińskiego Oddziału SARP. Członek „Komisji Kształtowania Przestrzeni Polski Północnej „ - Odział PAN w Gdańsku oraz (od 1997r.) członek Sekcji Architektury Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN (do 2003 roku),członek Sekcji Historii Architektury i Kons.Zabytków PAN (od 2003 roku). Członek-współzałożyciel Polskiej Sekcji Światowej Organizacji d.s. Ochrony Architektury Modernistycznej - DOCOMOMO. W latach 2000-2001 kierował realizacją tematu badawczego finansowanego w ramach programu badawczego KBN, którego rezultatem stała się publikacja książkowa i wydawnictwo multimedialne pt.” Architektura modernistyczna lat 1928-1940 na Pomorzu Zachodnim „ (wyd.Walkowska-Szczecin 2002). W tym samym czasie ukazały się w nowym opracowaniu redakcyjnym, uzupełnione i poprawione wznowienia dwóch obszernych i ważących merytoryczną zawartością materiału badawczego monografii : „Kanon formy architektonicznej w Kościele Katolickim „ oraz : „Twórczość architektoniczna –wstęp do teorii projektowania systemowego”. W 2001 roku ukazała się monografia jego autorstwa poświęcona prezentacji dorobku powojennego pokolenia architektów na terenie Szczecina pt.: ”Architektura i architekci Szczecina 1945-1995” a w roku 2004 książka i wydawnictwo multimedialne pt. : ”Architektura polska lat 1945-1960 na obszarze Pomorza Zachodniego”, jako efekt realizacji kolejnego tematu badawczego finansowanego w ramach programu badawczego KBN w latach 2002- 2004. W 2006 roku ,w efekcie realizacji kolejnego tematem badawczego finansowanego (po likwidacji KBN) przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji - 4T07F06526 – opracowana została pod kierunkiem Prof.A.M. Szymskiego monografia wybranych wiejskich jednostek osadniczych na terenie Pomorza Zachodniego pt.: ”Wieś pomorska wczoraj i dziś”(wyd.Walkowska-Szczecin,2006). Kolejna publikacja zespołu autorskiego w składzie: W.Bal,R.Dawidowski,M.Raczyński M.Sietnicki i A.Szymski pt.”Architektura polska lat 1960-1975 na obszarze Pomorza Zachodniego” ukazała się drukiem pod koniec 2007 roku. Równolegle z pracą naukową na Politechnice Szczecińskiej od 1.X.200 roku kieruje też nowo utworzonym (w ramach podjętej inicjatywy tworzenia interdyscyplinarnego kierunku nauczania : architektura krajobrazu ) Zakładem projektowania Krajobrazu na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie, który w dniu 21.II. 2003 został podniesiony do rangi samodzielnej Katedry Projektowania Krajobrazu oraz - tam że – kieruje uruchomionym w 2002 roku dwuletnim Podyplomowym Studium Architektury Krajobrazu. Od 2005 roku realizuje na tym kierunku także zajęcia na eksternistycznych studiach uzupełniających. Z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem naukowym w październiku 2001 roku zorganizowana została pierwsza a w grudniu 2002 roku druga krajowa konferencja naukowa na temat zastosowania CAD w projektowaniu krajobrazu której współorganizatorami były obie szczecińskie uczelnie:AR i Pol.Szcz. reprezentowane przez IAiPP Pol.Szcz. oraz Katedrę Ogrodnictwa AR. Jest członkiem rad naukowych ogólnopolskich czasopism : „Przestrzeń i Forma” i „Archivolta”. Wielokrotnie powoływany do składu komitetów naukowych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych organizowanych przez Wydziały Architektury Politechnik: Lubelskiej, Wrocławskiej i Pol.Śląskiej w Gliwicach. Członek Kapituły Naukowej Szkół Architektonicznych dla kierunku kształcenia „Architektura Krajobrazu”. Przewodniczący komitetów naukowych VIII i XIV Forum Arch.Krajobrazu organizowanych przez Katedrę Projektowania Krajobrazu WKŚiR AR i ZUT w Szczecinie. Do chwili obecnej Prof.dr hab.inż.arch.Adam M.Szymski wypromował 14 doktorów (w tym troje ukończyło swoje prace z wyróżnieniem). W czterech przewodach doktorskich i ośmiu habilitacyjnych był ich recenzentem i w jednym - superrecenzentem .Był opiniodawcą w czterech przewodach na stanowisko profesora nadzwyczajnego (2 na WA Pol.Krakowskiej , 1 na WA Pol.Warszawskiej i 1 na WA Politechniki Wrocławskiej) oraz recenzentem 4 CKK w czterech przewodach na tytuł naukowy profesora..Był recenzentem wydawniczym pięciu monografii naukowych będących jednocześnie pracami habilitacyjnymi. W latach 2000-2003 był stałym super-recenzentem wniosków badawczych KBN z zakresu teorii architektury i wykorzystania technik CAAD w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym oraz konsultantem Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku studiów „architektura krajobrazu”. Aktualnie wchodzi nadal w skład ekspertów PKA dla oceny kształcenia na kierunku „architektura krajobrazu” W pracy naukowej koncentrował się głównie nad prowadzeniem badań dotyczących teorii rozwoju formy architektonicznej w jej aspekcie kulturowym ,w tym szczególnie rozwoju architektury XX wieku. Prowadzi również i kieruje pracami badawczymi w zakresie wykorzystania metod i technik wspomagania komputerowego oraz zastosowania systemów CAD w projektowaniu architektonicznym i urbanistyce. Równolegle z pracą naukową aktywnie kontynuował prace projektowe. Z zakresu tej działalności na szczególną uwagę zasługują udziały w czterech konkursach architektonicznych: zamkniętym na projekt biblioteki i audytorium Politechniki Szczecińskiej (I wyróżnienie w zespole),otwartym na projekt Kościoła Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie (wyróżnienie w zespole i zaproszenie do udziału w ponownie rozpisanym konkursie zamkniętym i kwalifikacja do końcowego etapu finalnego z drugą lokatą ), otwarty na projekt rozbudowy Sejmu RP w Warszawie i międzynarodowym na projekt muzeum w Kairze oraz udział w międzynarodowym konkursie na Muzeum Sztuki Nowoczesnej w W-wie (2007). .Z zrealizowanych obiektów autorstwa A,M.Szymskiego na szczególna uwagę zasługują: Kompleks zabudowy Wyższego Archidiecezjalnego Seminarium Duchownego w Szczecinie, kościóły: w Szczecinie, Świnoujściu, Elblągu i Inowrocławiu, rozbudowa zabytkowego zespołu klasztornego w Tuchowie, rozbudowa kościoła w Międzyzdrojach, budynek Instytutu Studiów nad Rodziną ATK w Łomiankach,, a także: zespół budynków TBS na osiedlu Samosierry w Szczecinie (M.Sietnicki,O.Sietnicka,A.Szymski-biuro AB) , przebudowa i rozbudowa zespołu rezydencyjnego w Tanowie k.Szczecina (A.Szymski,W.Pawłowski) , budynek mieszkalno-pensjonatowy w Niechorzu z krytym basenem i ogrodem zimowym (A.Szymski,O.Sietnicka,M.Sietnicki) oraz (w 2002/2003) hotel „Polaris” w Świnoujściu (A.Szymski,M.Sietnicki,M.Rzeszotarska). W październiku 2002 roku po raz szósty podjął obowiązki prodziekana kierunku „architektura” na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej pełniąc je do 30 września 2008 roku.. W latach 2000-2005 oraz od roku 2007( ponownie) - był członkiem Senatu Politechniki Szczecińskiej. Od dnia 1 stycznia 2009 roku ,w związku z połączeniem Politechniki Szczecińskiej z Akademią Rolniczą w Szczecinie i powstaniem w ich miejsce Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego traci stanowisko kierownika Katedry Projektowania Krajobrazu pozostając nadal Kierownikiem Katedry Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na WBiA ZUT (do 2015r) Na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa ZUT pełni ( w kierowanej przez siebie do 20 lutego 2009 roku Katedrze Projektowania Krajobrazu ) obowiązki kierownika Zakładu Architektury Krajobrazu (do 2013r) oraz kierownika kolejnej, szóstej ( i już ostatniej) edycji dwuletniego Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu. 22 maja 2010 roku wybrany na pierwszego przewodniczącego nowopowstałego Zachodniopomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. (SPAK) z siedzibą w Szczecinie. Ponownie wybrany na to stanowisko w 2013 roku, pełni je do 2015. Członek Zachodniopomorskie Okręgowej Izby Architektów nr. ZP-0204 Pomimo zadeklarowanej chęci kontynuacji dalszej pracy naukowo-dydaktycznej w ZUT i uzyskania poparcia Rady Dyscypliny Naukowej „architektura i urbanistyka” WBiA , Rektora ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel nie wyraził zgody na dalsze zatrudnienie Prof. dr hab. inż. arch. Adama M. Szymskiego i z dniem 15 lipca 2020 roku rozwiązał z ww. stosunek pracy,

Biogramy publikowane:
1.”Politechnika Szczecińska –uczelnia i ludzie w półwieczu 1946-1996”.,wyd.ucz.Pol.Szcz.,ZAPOL-Szczecin,1996.,s.91-92.,
2.”Księga Jubileuszowa 50-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej”.,wyd.Pol.Szcz., druk ComGraph –Szczecin,1996r.,s. 554-555.,
3.”Who is Who w Polsce”( encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków).,wyd.Hu”bners blaues Who is Who.,Schweiz,wyd. I,2002r.,s.1950-1951.,wyd. II,2003.
4.Bombicki M.R.:”Encyclopedia Actus Purus” (Kto jest kim w Polsce nowego millenium 2000-2002).,wyd.Pol-euro-business (Polsko-Europejskie Towarzystwo Finansowe S.A.).,Poznań 2002.,str.524-525.,www.pol-euro.pl.,
5.”Złota Księga Nauk Technicznych –2003”.,wyd.Helion.,Gliwice 2003.,s.412-413.
6.Dzienia St.(red.):”50-lat Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Akademii Rolniczej w Szczecinie”.,wyd.ARSzczecin, 2004 rok.,s.139=140.
7.”Złota Księga Nauki Polskiej – Naukowcy Zjednoczonej Europy”.,wyd. Helion.,Gliwice 2006r.,s.819-820. 8.”Kronika Nauki Polskiej 2003-2006”.,wyd. Mastemedia sp .z.o..o.,2007r.,s.152 9. https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Maria_Szymski 20-07-2020r