Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio prof. ZUT
kbizio@zut.edu.pl 
obrazek

Badacz i teoretyk architektury współczesnej, architekt, dramatopisarz.

W 1994 r. ukończył Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej.  

Na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w roku 2003 r. obronił pracę doktorską pt. „Rewaloryzacja wielorodzinnej czynszowej zabudowy mieszkaniowej z drugiej połowy XIX wieku (w oparciu o wybrane przykłady)” (specjalność: architektura, konserwacja zabytków), a w 2018 r. na podstawie dorobku, oraz monografii „ Od kamienicy czynszowej do spółdzielczego osiedla mieszkaniowego. Ewolucja idei w szczecińskiej wielorodzinnej architekturze mieszkaniowej od połowy XIX w. do II wojny światowej” uzyskał stopień doktora habilitowanego (specjalność: teoria i projektowanie urbanistyczno-architektoniczne).  

W pracy naukowej zajmuje się dwoma podstawowymi obszarami badawczymi: teorią architektury współczesnej i aktywizacją współczesnych miast.

Posiada uprawnienia do projektowania architektonicznego (1997 r.), oraz uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego w specjalności architektonicznej (2011r.). Współautor około 120 opracowań projektowych o różnej skali, z których około 60 zostało zrealizowanych. Najliczniejszą część dorobku projektowego stanowią projekty rewitalizacji przestrzeni miejskich i budynków z przełomu XIX i XX w. (m.in. projekty rewitalizacji i rozbudowy kamienic przy ul. Jagiellońskiej 93, Ks. Bogusława X nr 1-2, Ks. Bogusława X nr 45 w Szczecinie). W swoim dorobku posiada także projekty z obszaru architektury mieszkaniowej (m.in. projekt wielorodzinnego budynku przy ul. Lutnianej 38 w Szczecinie), oraz usług publicznych (m.in. projekt Teatru Małego w Szczecinie).

Poza twórczością architektoniczną uprawia twórczość teatralną, telewizyjną, filmową, radiowa i prozatorską. Jego dramaty były wystawiane na deskach teatrów w Polsce, oraz realizowane i tłumaczone na 15 języków . Jest autorem scenariuszy do spektakli Teatru Telewizji, Teatru Polskiego Radia, scenariuszy filmowych, oraz zbiorów opowiadań.  

SAMODZIELNI PRACOWNICY

dr hab. inż. arch.
Wojciech Bal                 prof.ZUT
wbal@zut.edu.pl                                                       
obrazek

Z-ca kier. katedry, Członek Rady programowej Kierunku Architektura i Urbanistyka. W latach 2016-2018 Kierownik Katedry Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania WBiA, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Autor i współautor szeregu publikacji na temat powojennej architektury i urbanistyki Szczecina oraz regionu nadmorskiego. Jego prace badawcze dotyczącą przede wszystkim odzyskiwania tożsamości i rewitalizacji miejscowości kurortowych pasa nadmorskiego Pomorza Zachodniego jak również zależności i synergii architektury i krajobrazu. Prowadzi zajęcia z zakresu historii architektury współczesnej, projektowania architektonicznego i specjalistycznego.

Prowadzi również własną praktykę projektową współpracując z wieloma samorządami. Wielokrotny laureat nagród w konkursie Modernizacja Roku. W latach 2003-2005 Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego ds. zagospodarowania przestrzennego województwa. Konsultant ds. rozwoju przestrzennego w gminach nadmorskich i uzdrowiskowych.


dr hab. inż. arch.

Magdalena Czałczyńska-Podolska                 

prof. ZUT

magdalena.czalczynska-podolska@zut.edu.pl

 

obrazek

Absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka Politechniki Szczecińskiej. Ukończyła Międzynarodowe Studia Podyplomowe Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Pracuje na stanowisku adiunkta – najpierw w Katedrze Projektowania Krajobrazu, a obecnie w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania.

Prowadzi badania z pogranicza architektury krajobrazu, urbanistyki, psychologii środowiskowej i socjologii odnoszące się do zagadnienia kształtowania i projektowania miejsc zabaw oraz integracyjnego i terapeutycznego potencjału różnych obiektów architektury krajobrazu, a także studia dotyczące metod waloryzacji krajobrazu i integracji architektury i krajobrazu. Autorka i współautorka wielu publikacji dotyczących społecznych aspektów architektury krajobrazu. W latach 2010–2012 prowadziła prace badawcze dotyczące wpływu cech przestrzennych na zachowania dzieci w Kalifornii. W 2015 roku otrzymała za swoje badania prestiżową nagrodę naukową Zachodniopomorski Nobel przyznaną przez Kapitułę Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Członek założyciel Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu, Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu oraz międzynarodowego stowarzyszenia International Play Association (IPA). Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia, Architektura i Urbanistyka, Architektura Krajobrazu i Gospodarka Przestrzenna

.

ADIUNKCI

dr inż. arch.

Dorota Janisio Pawłowska

dpawlowska@zut.edu.pl      
obrazek

W 2000 r. ukończyła Politechnikę Szczecińską, Wydział Budownictwa i Architektury na Kierunku Architektura i Urbanistyka. W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie szacowanie nieruchomości na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. W latach 2004-2010 pracowała w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej w Referacie Urbanistyki na stanowisku inspektora. Ukończyła w 2005 r. studia podyplomowe Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne na Politechnice Wrocławskiej na Wydział Architektury.

Od 2010 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania, WBiA, ZUT. W 2016 r. uzyskała tytuł doktora na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologiczne broniąc pracę pt. „ Ewolucja myśli architektonicznej w obiektach sakralnych na terenie archidiecezji szczecińsko – kamieńskiej”. Od 2017 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania, WBiA, ZUT.

Posiada od 2003 r. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Współautorka wielu opracowań projektowych, realizacyjnych projektów architektonicznych, autorka wielu koncepcji i projektów architektonicznych wnętrz, instytucji publicznych oraz wnętrz prywatnych domów i mieszkań.

W chwili obecnej prowadzi badania i analizy z zakresu rozwoju współczesnej architektury sakralnej na Pomorzu Zachodnim. Zajmuje się również poszerzaniem możliwości użycia i implementacji narzędzi komputerowych w obszar pracy projektowej z uwzględnieniem najnowszych kierunków rozwoju metodologii BIM. Interesuje się rozwojem współczesnych technologii cyfrowych przy wykorzystaniu programów CAD w technikach modelowania oraz obróbki modeli architektonicznych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z techniki komputerowe w projektowaniu CAD i zaawansowanych technik komputerowych na kierunkach:, Architektura i Urbanistyka, Projektowanie Architektury Wnętrz i Otoczenia


dr inż.arch.       Wojciech Pawłowski
pawlow@zut.edu.pl                                      
obrazek

W 1995 r. ukończył Politechnikę Szczecińską, Wydział Budownictwa i Architektury na Kierunku Architektura i Urbanistyka  Od 1998r. zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania IAiPP, WBiA, PS. W 2000 r. uzyskał uprawnienia projektowe w specjalności architektura. W 2007 r. uzyskał tytuł doktora na Wydziale Architektury politechniki Śląskiej na podstawie przedstawionej dysertacji „Zmiany w krajobrazie wsi Pomorza Zachodniego na tle przekształceń społecznych i gospodarczych po II wojnie światowej”. Od 2008 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Architektury Współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania, WBiA, ZUT w Szczecinie W 2008 r. wraz z zespołem otrzymał wyróżnienie Ministra Infrastruktury za publikację monografii „Wieś Pomorska wczoraj i dziś". Od 1997 roku prowadzi Pracownię Projektową KWADRAT. Jest współautorem książek: 2004 r. „Wieś pomorska wczoraj i dziś – monografia wybranych wsi Pomorza Zachodniego”.  2009 r. „Architektura polska lat 1976-2001 na obszarze pomorza Zachodniego”.

Odbył wiele kursów podwyższających wiedzę w zakresie znajomości różnorodnych programów typu CAD oraz programów przeznaczonych do modelowania wraz ze skanowaniem 3D i fotogrametrią.

W 2018 roku uzyskał certyfikat BIM Managera.

W chwili obecnej prowadzi badania z zakresu rozwoju i przekształceń wsi Pomorza Zachodniego mających na celu opracowanie systemu wspomagania komputerowego przewidywań kierunków rozwojowych i przekształceń ruralistycznych wiejskich jednostek osadniczych. Prowadzi również laboratorium VR (rzeczywistości wirtualnej) w której zajmuje się i badaniami nad możliwością wykorzystania technologii BIM wraz z modelowaniem i skningiem 3D w eksploracji przestrzeni przy użyciu systemów VR i AR


dr inż. arch.             Miłosz Raczyński
mraczynski@zut.edu.pl
obrazek

Moja praca badawcza stanowi wielowątkowe studium dotyczące procesu planowania i projektowania zespołów oraz obiektów architektonicznych związanych z szeroko rozumianą funkcją wypoczynkową i mieszkaniową. Uwzględnia szereg zależności wynikających ze specyfiki ich kształtowania i sposobu użytkowania, a także wskazuje na odmienne od tradycyjnych standardy projektowe, w oparciu o które mogą powstawać tego typu obiekty. Jest kompilacją dotychczasowego dorobku naukowego udokumentowanego licznymi publikacjami, konsekwentnie realizowanych prac studialnych i badawczych oraz wiedzy praktycznej wynikającej z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu głównie obiektów o funkcji mieszkalnej  i apartamentowo - wypoczynkowej.

Większość opracowanych przeze mnie w ostatnich latach projektów architektonicznych stanowiących podstawę przeprowadzonych badań było ściśle z procesem projektowania współczesnego budynku mieszkalnego i apartamentowo – wypoczynkowego. Projekty te był m.in. kilkukrotnie prezentowane w prasie branżowej oraz były przedmiotem wystaw autorskich. Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału pozwoliła na wskazanie złożoności i różnorodności poszczególnych elementów formalno - funkcjonalnych obiektów o charakterze mieszkalno - wypoczynkowym oraz ich odmienności w stosunku do tradycyjnie rozumianej zabudowy mieszkaniowej.

 


dr inż. arch.
Marek Sietnicki 
mareks@zut.edu.pl                                               
obrazek

Adiunkt w Katedrze Architektury współczesnej Teorii i Metodologii Projektowania. Doktorat z teorii architektury: „Pozaestetyczne znaczenie architektury lat 90tych XXw.” Obecnie specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zespołów turystycznych na terenach nadmorskich. Autor wielu projektów dotyczących architektury pasa nadmorskiego w tym nagrodzonego pierwszą nagrodą w konkursie   MIPIM Architectural Review Future Project Award 2016 masterplanu Dune City w Mielnie. W latach 2003 - 2013 współwłaściciel pracowni mellon architekci. Od 2013 do dzisiaj właściciel pracowni sas studio. Członek kolegium sędziów konkursowych SARP. Współpracownik redakcji miesięcznika Architektura - murator.STARSI WYKŁADOWCY

mgr inż. arch.
Henryk Karpisz
karpisz@zut.edu.pl 
obrazek

Osiągnięcia:
- konkursy pomników i rzeźb, realizacje pomników, konkursy wzornicze
- konkursy architektoniczne, projekty budowlane, doradztwo techniczne - projekty wdrożeniowe pływających domów mieszkalnych
- projekty i realizacje medalierskie
- projekty wzornicze
- nadzory budowlane

Praca badawcza

-cyfrowo-analogowe skanowanie strukturalne,cyfrowe skanowanie przestrzeni wielkowymiarowej, technologie CAH
Zainteresowania:
- muzyka orkiestrowa - wykonania
- muzyka chóralna - wykonani


ASYSTENCI

mgr inż. arch. Kamila Nowak
knowak@zut.edu.pl 
obrazek

Studia ukończyła w 2013 roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, broniąc pracę dyplomową pt. “Kompleks hotelowo-apartamentowy w Mielnie” pod opieką prof. dr hab. inż. arch. Adama Marię Szymskiego. Pracę w Katedrze Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania rozpoczęła już jako studentka na stanowisku asystent-stażysta, następnie po ukończonych studiach została zatrudniona na stanowisku asystenta.

Zainterowania naukowe są zbieżne z prowadzonymi zajęciami na kierunku Wzornictwo:

“Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3d-kurs wprowadzający”,

“Komputerowe Wspomaganie Projektowania 3d-kurs pogłębijający”

“Technologie informacyjne” - w oparciu o oprogramowanie SolidWorks oraz

“Mapping i Rendering” w opraciu o oprogramowanie 3dsMax. Prowadzi również zajęcia w języku angielskim ze studentami z program Erasmus (Information Technology, Mapping and Rendering, Computer Aided Design 3D-introductory course, Computer Aided Design 3D-deepening course).

Regularnie bierze udział w konferencjach naukowych, prezentując dane zagadnienie oraz pisząc artykuły, poszerzając wiedzę i dorobek naukowy. Aktualnie piszę pracę doktorska pt. “Architektura obiektów biurowych w Szczecinie w latach 1989-2018 I jej rola w rozwoju przestrzennym miasta”.

Czynny architekt, który przede wszystkim projektuje architekturę mieszkaniową, oraz obiekty użyteczności publicznej wraz z projektem wnętrz i architektury użytkowej.

Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Architektura i Urbanistyka oraz PAWiO.


 


DOKTORANCI

mgr inż. arch. Alicja Cykalewicz-Tymbarska
alicja.tymbarska@gmail. com

mgr inż. arch. Danuta Konieczna
dkonieczna@gmail. com

mgr inż. arch. Agnieszka Wojciechowska
agnieszka_wojciechowska@wp.pl

mgr inż. arch. Laaura Geiger                                       
mgr inż. arch. Małgorzata Brzeska